BackPack

By: FZ AZ

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Wednesday, 6-Aug-2008 07:42 Email | Share | Bookmark
Iran With Dominiqe / Part 18

 
 
 
 
 
 
 
 
Dominiqe and Afghanies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


گردشگري ارتباط بسيار نزديكي با فرهنگ و روابط فرهنگي بين كشور ها دارد. و تورليدرهاي هر كشور سفراي عملي آن كشور براي جهانيان هستند. هر چند كه كاري بسيار سنگين است اما اثرات اجتماعي اقتصادي و... بسيار ارزنده اي براي كشور دارد. و صبور بودن شرط اول چنين كاري است بعضي اوقات مربيان مراكر كودكان استثنايي را در نظرم تجسم مي كنم كه چگونه خودشون رو بايد با شرايط بسيار سخت اون بچه ها تطبيق بدن ولي آنچه مهم است نتيجه مي باشد..يكي دو هفته پيش دومينيك از فرانسه با من تماس گرفت و بشدت هيجان زده بود و مدام از من عذر خواهي مي كرد كه خيلي اذيتم كرده بود و در مقابل گفت كه سي دي عكسها دست به دست همكارانش مي چرخد و همه را علاقمند كرده است كه به ايران سفر كنند و آنچه برايش مهم بود صبر و حوصله من بود و به همين دليل است كه تاكيد مي كنم ارزش افزوده اين حرفه براي كشور بسيار بالاست اما شرط اولش آگاهي داشتن از دانش روانشناسي و صبر و حوصله است و بايد به افراد با ديد جامعي نگريست و خواسته هاي آنها را درك كرد در طول سفر، من با توجه به حوصله و تحمل دومينيك از تاريخ و هنر ايران گفتم از شاعران ايراني سعدي و حافظ و فردوسي سخن گفتم از خاقاني و نظامي گنجوي گفتم و از باغ ايراني گفتم و بهشتي كه در دل كوير پديد آورده اند...
وقتي در بازار قدم مي زديم از نقش بازار در جامعه ايران برايش گفتم و تفاوتهاي سيستم فئودالي ايراني با فئودالي غربي در قرون وسطي و اينكه حكومتهاي ايران در طول تاريخ صاحب زمين بودند و در ايران مردم به حكومت وابسته بودند و نه حكومت به مردم و نقش بازار در چنين جامعه اي و روي آوردن سرمايه دارها به بازار و خلاصه در حدي كه حوصله داشت برايش مي گفتم..در بين عكسهاي بازار به يك افغاني بر مي خوريد كه روي پارچه ها لم داده.. در حالي كه دومينيك از اين آقا عكس مي گرفت يكدفعه يك زن با ظاهري بسيار عجيب چادرش را كه شبيه شنل بود روي صورت اين آقا كشيد و با صداي بلند كه به فرياد شبيه بود داد زد كه دلم نمي خواد شما ايراني ها از شوهرم عكس بگيريد و دوميينك هم زبانش بند اومده بود و من براي اون خانم توضيح دادم كه اين آقا فرانسوي است و از شوهر تو بدون منظور داره عكس مي گيره و تازه زنه آروم شد و دومينيك هم گير داده بود كه از خود زن هم عكس بگيره كه من به زور كشوندمش و بردم در بين مسير بهش گفتم حتما يادت مي آيد كه در كوير لوت چرا اينقدر نگران بودم تازه اين يك زن بود اگه وسط كوير گير مي افتاديم بايد چيكار مي كرديم؟ و خيلي ساده لوحانه گفت بد هم نمي شد مي تونستم از تعداد زيادي از اونها يك جا عكس بگيرم... و انگار اونها مي گذاشتن تو ازشون عكس بگيري!
بد نيست كه از نحوه ورود به شاه چراغ بگويم ..در مقابل در ورودي چندين مامور با لباسي متحدالشكل ايستاده بودند و يك چوب دستي مخصوص گرد گيري در دستانشان بود و با چهره هايي غضبناك و خشمگين از ورود خارجي ها ممانعت بعمل مي آوردند و متاسفانه دومينيك هم بشدت اصرار داشت كه وارد شود و باز هم اون كتاب پر دردسر اينجا رو معرفي كرده بود و من ناچار شدم كه به هر وسيله اي شده ببرمش داخل و به يكي از نگهبانانها گفتم اين آقا به اسلام علاقمنده و يه كاري كن تا ببرمش داخل و موافقت كرد ولي گفت كه اگه يك مامور ديگه دومينيك رو ببينه بيرونش مي كنه من هم در اون موقع تصميم جدي داشتم كه هر طور شده دومينيك رو ببرم داخل امامزاده و باز هم دومينيك دست از دوربينش بر نداشت و ما رو تابلو كرد و يك نگهبان درشت هيكل و بشدت عصباني اومد سمتمون و مي خواست دومينيك رو بيرون كنه و من هم كارتم رو نشونش دادم و اصرار داشتم اين كار رو نكنه وگرنه كار رو به جاي باريك مي كشه و اون هم گفت سعي كن زودتر ببريش بيرون وگرنه اگه مسئولين ببيننش براي نگهبانها مسئله ساز مي شه.
خلاصه اون شب بدون مشكل خاصي پايان يافت اما اين دومينيك بود كه مدام مي گفت مگه من چم است كه اينطوري با من رفتار مي كنيد آيا دين شما ارزشي براي ما انسانها قائل نيست؟ من يك انسانم و خدا را عميقا باور دارم پس چرا با من اينگونه رفتار مي كنيد و يك جمله از بودا را براش گفتم و اينكه اشاره همه اديان به نور و خدا است اما متاسفانه اين انسانها به جاي ديدن جهتي كه انگشت نشان مي دهد به خود انگشت مي نگرند. از اين رفتار غير منطقي مسئولان مرقد شاه چراغ واقعا متاسفم و فرداي آن روز به اداره ميراث فرهنگي استان فارس مراجعه كردم و به من گفتند كه مسئول مرقد شاه چراغ فردي متفكر است و اين برخوردهاي نگهبانان برخوردهاي شخصي بوده است اما من و امثال من كه نمي دانيم آن مسئول چگونه فكر مي كند بلكه برخوردهاي صورت گرفته را مي بينيم. و چون شيراز قطب مهم گردشگري كشور است و مرقد شاه چراغ مورد توجه گردشگران خارجي است چنين برخوردهاي تبعيض آميزي نتيجه كاملا منفي اي در پي خواهد داشت...
در طول گردش در خود شهر شيراز دومينيك علاقه اي به باغهاي شيراز نشان نداد و با ديدن باغ عفيف آباد تصميم گرفتيم كه به سراغ باغ ارم و دلشگا و بقيه نرويم
بد نيست از نقطه نظرات دومينيك در مورد روابط زن و مرد بگويم يكبار داشت براي دوستي كه همراهمان بود از نحوه برخورد بعضي مرد ها مي گفت كه به دون ژوان بودن افتخار مي كنند كه مي گن با چند زن در ارتباط بوده اند اما تا يك زن با يكي آشنا بشه مي گن طرف وضعش خرابه و تا اين رو شنيدم از تعجب شاخ در آوردم خيلي جالبه كه در بين اروپايي ها هم چنين مسائلي مطرحه و اين يك درس بزرگ به آدم مي ده كه نهاد تمام انسانها يكي است و بعضي تفاوتهاي فرهنگي و فاصله بودن بين انسانها باعث مي شود كه در مورد آنها قضاوتهاي متفاوتي داشته باشيم. و يا دومينيك از اينكه ما در منازلمان در كنار توالت شير آب داريم تعجب كرده بود و مي گفت ما در منازلمان چنين سيستمي ندارم و با دستمال كاغذي خودمون رو پاك مي كنيم و خيلي از همكارهاش در اداره مدام پشتشون خارش داره... اينها رو كه مي گفت حتما مي تونيد چهره من رو مجسم كنيد و نوع نگاهي كه به يك اروپايي پيدا كرده بودم.. اين سفر براي من خيلي ارزنده بود چون با اين قبيل موضوعات و بحثها رو به رو بودم و دو گانگي و تفاوتهاي فرهنگي را در يك ارتباط كاملا نزديك شبانه روزي با يك فرانسوي تجربه مي كردم . اصلا تصور اينكه بخوايم دستشويي بريم و آب نداشته باشه غير ممكنه ولي براي اونها كاملا عادي است .و اينجا من موقعيت رو مناسب دونستم و به دومينيك گفتم مي دوني چرا در شاه چراغ نمي گذاشتن تو وارد بشي؟ چون اونها مي دونن شما طهارت را رعايت نمي كنيد و اونجا محل مقدسي است و بايد همه حتي وضو بگيرن تا وارد بشن و اينطوري بود كه توجيه اش كردم اما باز هم بر نظرم هستم كه مسئولان آنجا بايد در برخوردهايشان بخاطر مصلحت هم شده تجديد نظر كنند. چون اين آقا دربه در بازار شيراز دنبال همان چوبدستي گردگيري بود تا با خودش به فرانسه ببره تا بگه با اين جلوش رو گرفته بودند نره داخل امامزاده اما خوشبختانه پيدا نكردView complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net